Para Pengarah menerima tanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang diperlukan untuk memastikan urusan korporat pentadbiran dan etika yang berkesan diamalkan secara konsisten di seluruh Kumpulan. Dalam melaksanakan tanggungjawab ini, Lembaga Pengarah mengesahkan Laporan Raja mengenai Pentadbiran Urusan untuk Afrika Selatan, 2009 dan Kod Raja bagi Prinsip Urusan Pentadbiran (Kod Raja) tersurat dan tersirat, yang memberikan kepimpinan, integriti dan penilaian yang berkesan dalam membawa perniagaan Syarikat untuk mencipta dan mengekalkan nilai.

Para Pengarah telah mengambil langkah-langkah secara proaktif untuk memastikan bahawa Syarikat mematuhi sepenuhnya Kod Raja dan cadangan yang dianggap wajib oleh Bursa Saham Johannesburg (JSE). Lembaga Pengarah berpendapat bahawa Penerbit mematuhi saranan tersebut dalam semua aspek material. Lembaga Pengarah akan mengkaji semula dan menilai asimilasi dan pengawalan amalan terbaik untuk pentadbiran urusan dalam Kumpulan. Analisis penuh mengenai langkah-langkah yang diambil oleh Syarikat untuk mematuhi Kod Raja tersedia untuk dimuat turun di bahagian bawah halaman ini.

…Lembaga akan sentiasa mengkaji dan menilai asimilasi dan pengawalan amalan terbaik tadbir urus dalam Kumpulan…

PAIA

MANUAL BERDASARKAN AKTA PROMOSI AKSES KE ATAS MAKLUMAT MAKLUMAT (“PAIA”)

Tujuan manual ini adalah untuk memudahkan permintaan akses kepada maklumat Cartrack mengikut PAIA. Manual lengkap boleh dimuat turun dan mengandungi prosedur untuk meminta akses kepada maklumat serta borang yang diperlukan dan bayaran relevan yang berkaitan.

Butiran Hubungan Syarikat

Pegawai Maklumat yang Dilantik: Anname de Villiers
Alamat e-mel: anname.devilliers@cartrack.com

Alamat Berdaftar: 11 Keyes Avenue, Rosebank, 2196
Alamat Pos: P O Box 4709, Rivonia, 2128
Nombor Telefon: (+27 11) 250 3000
Nombor Faks: (+27 11) 250 3001

Bayaran hendaklah dibuat: Cartrack Holdings Limited

Struktur Tadbir Urus

Lembaga Pengarah kini terdiri daripada dua Pengarah Eksekutif dan tiga Pengarah Bebas Bukan Eksekutif. Lembaga Pengarah bertanggungjawab untuk mengarah, mentadbir dan mengawal perniagaan Syarikat dengan, antara lain, membangun dan meluluskan strategi Syarikat, belanjawan kewangan, rangka kerja risiko dan dasar dan prosedur sokongan. Ahli Lembaga Pengarah dilantik oleh Pemegang Saham dan dinilai secara kolektif dan secara individu oleh Lembaga setiap tahun.

Para Pengarah Eksekutif Syarikat terlibat dalam pengurusan harian Syarikat dan aktiviti perniagaan Kumpulan mengikut rangka kerja kuasa yang diwakilkan kepada mereka oleh Lembaga Pengarah. Prestasi setiap Pengarah Eksekutif dinilai setiap tahun oleh Lembaga terhadap kriteria prestasi yang dipersetujui.
Lembaga Pengarah bermesyuarat empat kali sepanjang tahun kewangan, tidak termasuk mana-mana mesyuarat ad hoc yang diadakan untuk mempertimbangkan perniagaan khas.

Lembaga telah mewakilkan beberapa fungsinya kepada jawatankuasa Lembaga tetapi tetap bertanggungjawab sepenuhnya kepada fungsi-fungsi ini.

Sistem Kawalan Dalaman

Untuk memenuhi tanggungjawab Syarikat untuk melaksanakan tanggungjawab tadbir urusanya dan menyediakan maklumat kewangan dan operasi yang boleh dipercayai, Syarikat mengekalkan sistem kawalan dalaman dan pengurusan risiko. Kawalan ini direka untuk merangkumi isu-isu kewangan, operasi, pematuhan dan kelestarian, memberi jaminan munasabah bahawa urus niaga diselesaikan mengikut kuasa yang diwakilkan serta diproses dan direkodkan dengan betul, bahawa aset dilindungi secukupnya daripada kerugian material, pengambilalihan, penggunaan atau pelupusan tanpa kebenaran, dan dasar dan prosedur yang digunakan secara konsisten.

Sistem ini termasuk struktur organisasi yang didokumentasikan dan pembahagian tanggungjawab, kejelasan akauntabiliti, dasar dan tatacara yang ditetapkan yang dikomunikasikan di seluruh Kumpulan, dan pemilihan, latihan dan pembangunan orang yang berhati-hati. Syarikat tidak mempunyai fungsi audit dalaman bebas.

Syarikat memantau operasi sistem kawalan dalaman untuk menentukan jika terdapat kekurangan dan tindakan pembetulan diambil untuk menangani kekurangan kawalan sebagaimana yang dikenalpasti. Lembaga Pengarah, yang beroperasi menerusi Jawatankuasa Audit dan Risiko, bertanggungjawab untuk mengkaji semula keberkesanan sistem kawalan dalaman dan pengurusan risiko.

Terdapat batasan yang kekal kepada keberkesanan mana-mana sistem kawalan dalaman, termasuk kemungkinan kesilapan manusia dan pemintasan atau pengawalan kawalan. Sehubungan itu, sistem kawalan dalaman yang berkesan hanya boleh memberi jaminan yang munasabah.

Board of Directors

Terms of Reference, Policies
Board of Directors – PDF
Audit & Risk Committee – PDF
Remuneration & Nominations Committee – PDF
Social and Ethics Committee – PDF
King Code Application – PDF
Whistleblowing Policy – PDF
Cartrack Code of Ethics & Gifts Register – PDF
Cartrack Media & Public Relations Policy – PDF